Regulamin świetlicy szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 67 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

Uchwalony na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

 

§1. Postanowienia ogólne

 • Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.
 • Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.
 • Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 • Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

 

 

§2. Cele i zadania świetlicy

 • Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.
 • Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.
 • Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu na świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.
 • Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.
 • Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie i innych.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

 

 

§3. Założenia organizacyjne

 • Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 700do 1630. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka, w przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic / opiekun prawny powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela-wychowawcę świetlicy do godziny 1600Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 • Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy podlegają kierownikowi świetlicy, a kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.
 • Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszeniasą do pobrania na stronie szkoły, w świetlicy.
 • Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie powinna przekraczać 25.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy, korzystający z posiłków, będą spożywać obiad pod opieką nauczyciela-wychowawcy w stołówce szkolnej. Pozostałe dzieci pozostaną pod opieką drugiego nauczyciela-wychowawcy.
 • Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych opiekunów oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/ prawnych opiekunów lub na podstawie informacji przesłanej przez MobiDziennik z konta rodzica/prawnego opiekuna.
 • W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica / prawnego opiekuna, zgodna ze wzorem dostępnym w świetlicy oraz [tutaj]. W wyjątkowych sytuacjach samodzielny powrót dziecka do domu może nastąpić na podstawie informacji przesłanej przez mobiDziennik z konta rodzica/prawnego opiekuna.
 • Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy maja zgodę na samodzielne wyjście. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.
 • Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.
 • Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie kontaktował się przez mobiDziennik lub telefonicznie z rodzicem / prawnym opiekunem.
 • Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych w świetlicy. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.

 

 

§4. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej

 • Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,
 • poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy,
 • ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
 • wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 • doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań,
 • wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności,
 • korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu.

 

 • Uczeń jest zobowiązany do:
 • przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego,
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania,
 • respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy,
 • zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy,
 • przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 • dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

 

§5. Dokumentacja świetlicy

 • Regulamin świetlicy.
 • Roczny plan pracy świetlicy.
 • Tygodniowy rozkład zajęć.
 • Ramowy rozkład dnia.
 • Dziennik zajęć.
 • Karty zgłoszeń.
 • Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.

 

 

§6. Zadania nauczyciela-wychowawcy świetlicy

 • Opracowanie rocznego planu i tygodniowego rozkładu zajęć.
 • Prowadzenie dziennika zajęć.
 • Sumienne wypełnianie swoich obowiązków.
 • Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia.
 • Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na powietrzu.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami.
 • Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.
 • Zapoznanie uczniów z wewnętrznym regulaminem świetlicy.
 • Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materiałowych świetlicy.
 • Informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno rodziców jak i wychowawcę.

 

PROCEDURY COVID-19

 

 • Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • W częściach wspólnych szkoły uczniowie noszą maseczki zasłaniające usta i nos, np. kiedy idą do toalety, stołówki, biblioteki, szatni.
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W świetlicy uczniowie korzystają ze swoich przyborów. W szkole otrzymują materiały papiernicze, farby, plastelinę, włóczki, tkaniny, liście itp. Wykonanych prac nie zabierają do domu.
 • W salach świetlicowych nie ma zabawek, książek, puzzli, klocków.
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Na boisku szkolnym i placu zabaw każda klasa izoluje się od innych grup tam przebywających.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, oraz w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 • Ograniczone zostają gry i zabawy kontaktowe.
 • Klasy 1od 7.00 do 8.00, klasy 2 i 3 od 7.00 do 7.50 oraz wszystkie klasy od 15.30 do 16.30 będą przebywać w holu szkoły.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku.