Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia reprezentuje interesy rodziców Szkoły poprzez podejmowanie działań, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz Regulaminu Rady. Swoje cele realizujemy w szczególności poprzez:

  1. Pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły.
  2. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły.
  3. Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu Szkoły.
  4. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły.
  5. Organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

 

Fundusze, którymi dysponuje Rada Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

a)   poprawę bazy materialnej szkoły,

b)   wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,

c)   wycieczki szkolne,

d)   imprezy szkolne,

e)   nagrody,

f)    zapomogi,

g)   obsługę finansową Rady Rodziców,

h)   pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,

i)    pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Monika Kremser – Przewodnicząca Rady

Małgorzata Wardecka- Tuliszka – Zastępca Przewodniczącej Rady

Ewa Szulczewska – Skarbnik Rady

Piotr Krasiński – Sekretarz Rady

Wojciech Sawczyn – Członek Prezydium

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

– Robert Majka

– Maciej Skibicki

– Mariusz Adamczyk

W Roku szkolnym 2017/2018 składka na Fundusz Rady Rodziców została ustalona w kwocie
50,00 zł/rocznie. Wpłat należy dokonywać za pośrednictwem Skarbników w Radach Oddziałowych lub na rachunek bankowy w Banku PEKAO SA o numerze 04 1240 3220 1111 0000 3529 4030

W tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko dziecka, klasa